Smile


 Tamia. "Smile (Album Version)". LyricsMore. Elektra, 2004.